• +21 66484075- 09120627051
  • تا رضایتت ، خدا خواهیم کوشید

کسب و کار شما امروز بسته به دنیای اینترنت دارد

توانایی شما در دنیای نرم افزار و اینترنت بلاشک اعتبار و میزان درآمد شما را مشخص می کند

کاربرد اتوماسیون اداری

کاربرد اتوماسیون اداری

کاربرد اتوماسیون اداری

Application of office automation

ارتباطات سازمانی، ھمواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ھا بوده است. با ظهور فناوری ھای اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ھا به وجود آمد.امروزه محیط ھای کسب و کاری با چالش ھای گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان، مواجهند.در سال ھای اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه ھای وابسته به آن، راه حل ھای مختلفی را فراروی محیط ھای کسب و کاری قرار داده است.در این میان، سیستم ھای اطلاعات از مھمترین و کاراترین راه حل ھا برای تسھیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان ھا است.سیستم ھای اطلاعاتی، برنامه ھای نرم افزاری ھستند که با استفاده از رایانه و بانک ھای اطلاعات، کار جمع آوری، ذخیره، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمان ھا تسھیل می نمایند.کارگیری سیستم ھای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در فرایندھای مدیریت، موجب تحولات بزرگی در این حوزه شده است. این سیستم ھا با توجه به سرعت پردازش بالا و قابلیت ذخیره حجم عظیمی از داده ھا و اطلاعات، امکان پردازش و تجزیه و تحلیلاطلاعات را به وجود آورده اند.از طرفی ارتباطات درون و برون سازمانی را سریع تر، دقیق تر و ارزان تر نموده اند؛ و مفھوم «ارتباطات در ھر کجا و ھر زمان» را عینیت بخشیده اند. 

اگر چه معمولا از اتوماسیون اداری برای برقراری ارتباطات روزمره مانند تبادل نامه یا پیام استفاده می شود، ولی کاربردھای واقعی آن فراتر از کاربردھای معمول آن ھستند. البته این مسئله به نوع طراحی سیستم ارتباط دارد و اینکه طراح سیستم چه امکاناتی را در آن تعبیه کرده است

به طور کلی تا به امروز از این سیستم در جھت کاربردھای گوناگونی بھره برداری شده است. برخی کاربردھای شناخته شده این سیستم عبارتند از

واژه پردازی _ پست الکترونیکی _ پست صوتی _ ارسال نمابر (فاکس) _ تقویم الکترونیکی _ کنفرانس از راه دور _ ویدئوتکس _ ذخیره و بازیابی تصاویر (میکرو فیلم) _ نشر رومیزی

نظرات خود را ارسال کنید