امکانات اتوماسیون اداری

امکانات اتوماسیون اداری

امکانات اتوماسیون اداری

Office automation features

 

 

  • زیر سیستم مدیریت جلسات
  • کنترل کامل کارتابل از راه دور (رابط تحت Web)
  • ثبت و به گردش درآوردن انواع پیش نویس نامه جهت حذف کلی کاغذ در چرخه مکاتبات سازمانی
  • اجرای گزارشات از راه دور (رابط تحت Web) جهت تصمیم گیری مدیران ارشد

 

نظرات خود را ارسال کنید