Showing 1-1 of 1 item.

طراحی سامانه جامع

طراحی سامانه جامع Comprehensive system design

Comprehensive system design

طراحی سامانه جامع

سامانه جامع چیست؟

سامانه جامع به سامانه ای گفته می شود که کنترل تمام امور را خود انجام می دهد یا آنکه ممکن است از چندین اتوماسیون و سامانه و پرتال اطلاعاتی را دریافت کند .

 

چه کسانی نیاز به طراحی سامانه جامع دارند؟

معمولا شرکت های بزرگ و کارخانه جات و الخصوص وزارت خانه ها و ادارات نیازمند داشتن یک سامانه جامع است ، تا بتوانند در نهایت اطلاعات را در دیتابیس خاص مدیریت کند .

یک سازمان که دارای بخش های مختلفی است مثل دبیر خانه ، معاونت ، مدیریت ، انبار ، حراست و ... و ممکن است هر کدام از آن بخش ها نیازمند نرم افزار های خاصی باشند و لی در نهایت لازم باشد بخش های دیگر اطلاعاتی را جهت کنترل و تایید از آن بخش ها ببینند این مدیریت تنها توسط طراحی سامانه جامع انجام می شود که توسعه گروپ در طراحی سامانه جامع از تسلط کافی برخوردار است